Dragan Kukić preuzeo Proleter!

0
491

Pod svo­je okri­lje RK Voj­vo­di­na uzeo je no­vo­sad­sku Sla­vi­ju, ko­ja je prak­tič­no nje­go­va dru­ga eki­pa, a igra­či iz šam­pi­on­skog klu­ba bra­ni­li su bo­je i mno­gih klu­bo­va, po­put Ju­go­vi­ća, Ki­kin­de, Te­me­ri­na, Inđije…

Ovih da­na na po­mo­lu je no­va sa­rad­nja No­vo­sa­đa­na i zre­nja­nin­skog Pro­le­te­ra, ko­ji se tak­mi­či u B super­li­gi, sa ci­ljem da se usko­ro vra­ti u elit­no dru­štvo. U tom sme­ru, ru­ko­vod­stva Voj­vo­di­ne i Pro­lete­ra po­sti­gla su na­če­lan do­go­vor, ko­ji će bi­ti ozva­ni­čen na­red­ne sed­mi­ce, po ko­me će do­sa­da­šnji pr­vi sa­rad­nik Bo­ri­sa Ro­je­vi­ća, Dra­gan Ku­kić, pre­u­ze­ti tre­ner­sku pa­li­cu u zre­nja­nin­skom klu­bu. To su ami­no­va­li Ro­je­vić i di­rek­tor Dar­ko Jev­tić. On je kao tre­ner u struč­nom šta­bu RK Voj­vo­di­na uče­stvo­vao u osva­ja­nju 27 tro­fe­ja (de­vet ti­tu­la, pet ku­po­va, šest su­per­ku­po­va i se­dam sve­srp­skih ku­po­va).

Dra­gan Ku­kić se po­sle sko­ro tri de­ce­ni­je vra­ća u Pro­le­ter, u ko­ji je sti­gao kao omla­din­ski svet­ski pr­vak i to­kom se­dam go­di­na igra­nja (če­ti­ri bio ka­pi­ten) ste­kao pu­nu afir­ma­ci­ju i igrao u fi­na­lu Li­ge evropskih šam­pi­o­na 1991. go­di­ne.

Sa njim, put klu­ba sa Be­ge­ja kre­nu­će tro­ji­ca per­spek­tiv­nih Vo­ši­nih kli­na­ca, ko­ji će po­red to­ga što će bi­ti pri­klju­če­ni pr­vom ti­mu, igra­ti i za Pro­le­ter. Reč je o pi­vo­tu An­dri­ji Stan­ko­vu, sred­njem/le­vom beku Đor­đu Dra­šku i de­snom kri­lu/be­ku Mar­ku Jo­ki­ć.

Od­la­skom Dra­ga­na Ku­ki­ća, u struč­nom šta­bu Voj­vo­di­ne osta­lo je upra­žnje­no tre­ner­sko me­sto. U klub se vra­ća iz Ru­mu­ni­je Alek­san­dar Tun­guz, ko­ji će se, uz Ili­ju Me­di­ća, bri­nu­ti o kon­di­ci­ji ru­ko­me­ta­ša Voj­vo­di­ne. Pr­vi sa­rad­nik Bo­ri­sa Ro­je­vi­ća tre­ba­lo bi, naj­ve­ro­vat­ni­je, da bu­de Mi­lu­tin Lu­čić, ko­ji je do sa­da tre­ni­rao de­voj­ke ŽRK Vr­bas. U struč­nom šta­bu su još: De­jan Ani­čić, Mi­lan Mir­ko­vić, Ne­nad Ba­bić i Alek­san­dar Iva­no­vić.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here